Om oss

 

Minnesvårdarna

År 1988 tog chefredaktören för Hufvudstadsbladet professor Torsten Steinby initiativ till en förening med uppgift att vårda gravkulturen. Föreningen stiftades 1992 med namnet Minnesvårdarna (på finska Hautausmaakulttuurin ystävät). Föreningen har sex samfund som medlemmar. Den har enligt sina stadgar till ändamål att inventera, restaurera och underhålla minnesvårdar, närmast inom den finlandssvenska odlingens område men också inom landet som helhet.

Endast ett fåtal av landets begravningsplatser har inventerats och på finskt håll saknas en motsvarande organisation. Minnesvårdarna hjälper i mån av möjlighet att finna personer eller samfund intresserade av att sköta sådana gravar. Föreningen förmedlar också information om gravkulturen i form av föredrag, tidningsartiklar eller hänvisning till forskare. Gravar där Minnesvårdarna bidrar till skötseln finns i Tammerfors, Helsingfors och Uleåborg.

Statsarkeologen Carl Jacob Gardbergs verk De dödas boningar – lutherska begravningsplatser, kyrkogårdar och gravar i Finland, utgavs på svenska och finska av Schildts förlag 2003 på Minnesvårdarnas initiativ. Föreningen fortsätter sin publikationsverksamhet med att sammanställa en förteckning över kända finländares gravställen samt utge andra skrifter som berör gravkulturen.

Minnesvårdarna arrangerar sedan 1995 seminarier över begravningsplatsens kultur. Sammanlagt har 12 seminarier ordnats. I Åbo hölls 2006 ett seminarium under rubriken Evigheten – 25 år? jämte rundvandring på Skansens begravningsplats. Med temat Begravningsplatsen som kulturminne hölls seminariet i Esbo 2007 med rundvandring på Esbo begravningsplatser. År 2008 ordnades seminariet i Uleåborg för att minnas Ståhleborgs begravningsplats, det svenska rikets äldsta. Hösten 2008 hölls en rundvandring på olika religioners begravningsplatser på Sandudd i Helsingfors. Som inledare har verkat bland andra kanslirådet Håkan Mattlin, chefredaktör Olav S. Melin, minister Pär Stenbäck, biskop Olavi Rimpiläinen, arkitekt Kaarina Niskala och hedersordförande Gideon Bolotowsky. Carl Jacob Gardberg har lett flere rundvandringar på begravningsplatser.