Minnesvårdarna

År 1988 tog chefredaktören för Hufvudstadsbladet professor Torsten Steinby initiativ till en förening med uppgift att vårda gravkulturen. Föreningen stiftades 1992 med namnet Minnesvårdarna (på finska Hautausmaakulttuurin ystävät). Föreningen har sex samfund som medlemmar. Den har enligt sina stadgar till ändamål att inventera, restaurera och underhålla minnesvårdar, närmast inom den finlandssvenska odlingens område men också inom landet som helhet.

Endast ett fåtal av landets begravningsplatser har inventerats och på finskt håll saknas en motsvarande organisation. Minnesvårdarna hjälper i mån av möjlighet att finna personer eller samfund intresserade av att sköta sådana gravar. Föreningen förmedlar också information om gravkulturen i form av föredrag, tidningsartiklar eller hänvisning till forskare. Gravar där Minnesvårdarna bidrar till skötseln finns i Tammerfors, Helsingfors och Uleåborg.

Statsarkeologen Carl Jacob Gardbergs verk De dödas boningar – lutherska begravningsplatser, kyrkogårdar och gravar i Finland, utgavs på svenska och finska av Schildts förlag 2003 på Minnesvårdarnas initiativ. Föreningen fortsätter sin publikationsverksamhet med att sammanställa en förteckning över kända finländares gravställen samt utge andra skrifter som berör gravkulturen.

Minnesvårdarna arrangerar sedan 1995 seminarier över begravningsplatsens kultur. Sammanlagt har 12 seminarier ordnats. I Åbo hölls 2006 ett seminarium under rubriken Evigheten – 25 år? jämte rundvandring på Skansens begravningsplats. Med temat Begravningsplatsen som kulturminne hölls seminariet i Esbo 2007 med rundvandring på Esbo begravningsplatser. År 2008 ordnades seminariet i Uleåborg för att minnas Ståhleborgs begravningsplats, det svenska rikets äldsta. Hösten 2008 hölls en rundvandring på olika religioners begravningsplatser på Sandudd i Helsingfors. Som inledare har verkat bland andra kanslirådet Håkan Mattlin, chefredaktör Olav S. Melin, minister Pär Stenbäck, biskop Olavi Rimpiläinen, arkitekt Kaarina Niskala och hedersordförande Gideon Bolotowsky. Carl Jacob Gardberg har lett flere rundvandringar på begravningsplatser.
 


Minnesvårdarna - Hautausmaakulttuurin ystävät

Hufvudstadsbladetin silloinen päätoimittaja professori Torsten Steinby teki vuonna 1988 aloitteen hautauskultturia vaalivan yhdistyksen perustamisesta. Minnesvårdarna-yhdistys (suomeksi Hautausmaakulttuurin ystävät) perustettiin vuonna 1992. Vastaavaa suomenkielistä yhdistystä ei tällä hetkellä ole. Jäseninä on kuusi yhteisöä. Sääntöjensä mukaan yhdistys huolehtii hautausmuistomerkkien luetteloimisesta, entisöimisestä ja hoidosta. Toiminta tapahtuu lähinnä suomenkielisillä paikkakunnilla mutta myös koko maassa.

Tähän mennessä on inventoitu vain muutamia hautausmaita. Hautausmaakulttuurin ystävät-yhdistys välittää hautauskulttuuriin liittyvää tietoa lehtikirjoitusten, esitelmien ja tutkimusten muodossa. Yhdistys pyrkii löytämään henkilöitä ja yhteisöjä, joita kiinnostaa hautausmaakulttuurin vaaliminen ja siihen liittyvää hautojen säilyttäminen ja hoito. Hautausmaakulttuurin ystävät osallistuu hautojen hoitoon Tampereella, Helsingissä ja Oulussa.

Valtionarkeologi Carl Jacob Gardberg julkaisi vuonna 2003 kirjan Maan poveen – Suomen luterilaiset hautausmaat, kirkkomaat ja haudat (suomeksi ja ruotsiksi). Aloitteentekijänä oli Minnesvårdarna ja kustantajana Schildts. Yhdistys jatkaa julkaisutoimintaa mm. tunnettujen suomalaisten hautojen luetteloinnilla.

Vuodesta 1995 Hautausmaakulttuurin ystävät ovat järjestäneet alaan liittyviä seminaareja. Yhteensä näita on ollut 12. Turussa vuonna 2006 pidetyn seminaarin aiheena oli ikuisuuden 25 vuoden raja. Hautausmaa kulttuurimuistona oli puolestaan vuonna 2007 Espoossa pidetyn seminaarin aiheena. Ensimmäinen suomenkileinen seminaari pidettiin vuonna 2008 Oulussa Ståhleborgin hautausmaasta. Samana vuonna tutustuttiin eri uskontojen hautausmaihin Helsingin Hietaniemessä ruotsin- ja suomenkielisellä opastuksella.

Emiliana Skoog
Intendent - Intendentti

Nylandsgatan/
Uudenmaankatu 17 D 31
00120 Helsingfors/Helsinki
emiliana.skoog@gmail.com

 Ladda ner
inventeringsblankett

Lataa
hautainventointilomake